Ogólne warunki sprzedaży i usług www.jetpol.pl

1. Zastosowanie

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług, określają standardowe warunki umów, zgodnie z art.384 Kodeksu Cywilnego, zawieranych pomiędzy Sprzedającym – Arturem Szunejko oraz Andrzejem Dzidt prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Jetpol.pl Artur Szunejko Andrzej Dzidt – Spółka Cywilna z siedzibą w Szczecinie, ul. Jeżynowa 14/14 A (zwanymi dalej łącznie Sprzedającym), a Kupującym.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług nie mają odniesienia i zastosowania do sprzedaży realizowanej poprzez Sklep Internetowy Jetpol.pl.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług, dalej OWS stanowią integralną część umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych między Sprzedającym a Kupującym.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług obowiązują od 01.08.2016 r.

5. Wszelkie zmiany OWS muszą być udokumentowane na piśmie i dokonane wyłącznie za zgodą Sprzedającego, pod rygorem nieważności.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych OWS, a treścią łączącej strony umowy lub wynegocjowanej oferty, potwierdzonej na piśmie, zastosowanie mają postanowienia umowy lub wynegocjowanej oferty.

7. OWS podane są do wiadomości Kupujących na każde żądanie Kupujących, jak również są załączane do oferty i/lub umowy z którą obowiązują.

8. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez niego niniejszych OWS przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich Umów, chyba że treść OWS się zmieni. W przypadku zmiany treści OWS, Sprzedający poinformuje o tym w/w Kupującego i doręczy mu aktualną wersję OWS, która będzie miała zastosowanie do wszystkich kolejnych zamówień/Umów, z zastrzeżeniem zdania wcześniejszego.

9. Sprzedający i Kupujący wyłączają zastosowanie dokumentacji Kupującego takiej jak: ogólne warunki, wzory regulaminów, wzory umów i innych ogólnych wzorców, którymi posługuje się Kupujący.

10. Kupujący podejmuje wszelkiego rodzaju ryzyko w związku z przeznaczeniem i zastosowaniem Towaru zakupionego u Sprzedającego.

2. Definicje

1. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług.

2. Sprzedający – Artur Szunejko oraz Andrzej Dzidt prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Jetpol.pl Artur Szunejko Andrzej Dzidt – Spółka Cywilna z siedzibą w Szczecinie, ul. Jeżynowa 14/14 A, strona internetowa www.jetpol.pl, adres poczty elektronicznej: jetpol@jetpol.pl, NIP 9552399565.

3. Kupujący – kontrahent, nie będący konsumentem w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 22.¹ k.c., dokonujący zakupów Towarów lub Usług od Sprzedającego.

4. Strony – Sprzedający i Kupujący.

5. Administrator danych – Sprzedający OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016.

6. Sklep Internetowy Jetpol.pl – Sklep internetowy Sprzedającego, poprzez który Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż dla przedsiębiorców, nie będących konsumentami.

7. Towar – wszelkie produkty, akcesoria, media sprzedawane przez Sprzedającego.

8. Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedającego dla Kupującego, zgodne z Umową sprzedaży.

9. Przewoźnik – firma spedycyjna, firma kurierska, która wykonuje usługę transportu do Kupującego na zlecenie Sprzedającego.

10. Umowa – umowa, która została zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, która określa warunki kupna i sprzedaży Towaru i/lub Usługi.

3. Zawarcie umowy

1. W oparciu o złożone zamówienie (oferta) lub zapytanie ofertowe Kupującego, Sprzedawca sporządza dokument oznaczony jako Potwierdzenie zamówienia lub Oferta.

2. Ofertę uważa się za przyjętą przez Kupującego w przypadku, gdy Kupujący odpowie na Ofertę w terminie jej ważności i pisemnie oświadczy, że ją przyjmuje.

3. Przyjęcie oferty oznacza zaakceptowanie warunków określonych w niniejszym OWS i zawarcie Umowy.

4. Anulowanie lub jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie Umowy jest możliwa tylko i wyłącznie po ustaleniu zmian ze Sprzedającym w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, i po uzyskaniu wpłaty za uzupełniane ilości Towaru lub dodatkowej Usługi.

5. Sprzedający może odstąpić od Umowy, jeżeli wykonanie Umowy nie może nastąpić z przyczyn dotyczących Kupującego.

6. Oferty mają określony okres ważności, który jest wyspecyfikowany w ich treści. Wynika to np. ze zmian kursów na rynku walut, zmianami cenowymi dostawców, a także dostępnością Towarów.

7. Oferta zawiera: numer oferty, datę, dane Kupującego wraz z numerem NIP i/lub KRS, nazwę Towaru lub Usługi, numer katalogowy Towaru, liczbę Towarów lub Usług, cenę netto wyrażoną w walucie PLN lub walucie obcej, szacowaną datę dostawy, formę i warunki dostawy, termin i warunki płatności oraz termin ważności oferty.

8. Oferta jedynie zaprezentowana i/lub przesłana Kupującemu nie powoduje automatycznej rezerwacji wskazanego w niej Towaru. Warunkiem rezerwacji Towaru jest zapłata zaliczki lub całej wartości Towaru lub Usługi, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Sprzedającego.

9. Zamówienie przesłane przez Kupującego musi zawierać szczegółowe informacje o zamawianym Towarze lub Usłudze, a w szczególności jego nazwie handlowej, ilości oraz pożądanych warunkach realizacji zamówienia przez Kupującego. Jeżeli zamówienie było przygotowywane na podstawie oferty, która uprzednio była wysyłana do Kupującego, Kupujący w zamówieniu powołuje się na numer tej oferty oraz jej datę.

10. Jeżeli zamówienie zostało złożone na podstawie oferty, zamówienie musi być złożone w terminie ważności oferty. Jeżeli termin zamówienia przekracza termin ważności oferty, to cena, dostępność Towaru lub Usługi i czas dostawy Towaru, może ulec zmianie, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego.

11. Samo złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedającego, a brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone zamówienie nie będzie oznaczało potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 3

12. W trakcie analizy otrzymanego zamówienia przez Sprzedającego, Sprzedający może żądać przedstawienia w szczególności następujących dokumentów:

a) Aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców lub z ewidencji działalności gospodarczej, lub odpowiednika właściwego dla państwa, w którym zarejestrowany jest Kupujący

b) Decyzji o nadaniu numeru NIP

c) Decyzji o nadaniu numeru REGON

d) Formularzy F/01 oraz CIT-2 za ostatni okres obrorachunkowy

e) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Kupującego, w szczególności złożenia w imieniu Kupującego wiążącego zamówienia i/lub przyjęcia oferty.

13. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedający może zażądać od Kupującego na rzecz Sprzedającego ustanowienia dodatkowego, nieodwołalnego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, akredytywy dokumentowej, czy innego rodzaju zabezpieczenia ustalonego w drodze negocjacji przez Sprzedającego i Kupującego.

14. Jeżeli Kupujący będzie chciał korzystać ze wsparcia banku przy realizacji płatności np. w postaci leasingu, wówczas, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Kupujący przejdzie procedurę banku w celu weryfikacji możliwości uzyskania wsparcia banku.

15. Jeżeli Kupujący przejdzie pozytywnie procedurę banku, wówczas proces uzyskania wpłaty przez Sprzedającego realizowany przez bank na rzecz Kupującego, zostanie ustalony w drodze indywidualnych negocjacji.

16. Sprzedający zastrzega, że realizacja zamówienia nie zostanie rozpoczęta do momentu zaksięgowania wpłaty zaliczki na rachunku bankowym Sprzedającego, za Towar lub Usługę, zgodnie z wartością wyspecyfikowaną w Umowie i wskazanej na fakturze proforma.

17. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Towaru wybranego przez Kupującego. W przypadku, gdy objęty zamówieniem wybrany Towar i/lub część Towarów z zamówienia nie będzie dostępna, Sprzedający poinformuje Kupującego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia. Brak decyzji Kupującego co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedającego, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Kupującego. Jeśli Kupujący dokonał już w całości lub w części zapłaty za Towar – Sprzedający zwróci Kupującemu opłaconą należność za zamówienie, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.

4. Ceny i warunki płatności

1. Wszelkie ceny, które podaje do wiadomości Kupującego Sprzedający w ofertach, potwierdzeniach zamówień przyjętych do realizacji, cennikach, katalogach i na innych nośnikach, są cenami netto, przez co należy rozumieć wartość bez podatku od towarów i usług wg stawek aktualnie obowiązujących. Do podanych cen każdorazowo doliczana jest kwota stanowiąca równowartość podatku od towarów i usług wg stawek aktualnie obowiązujących.

2. Informacja o tym, czy opakowanie Towaru jest wliczone w cenę jest wyspecyfikowana w ofercie. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 4

3. Informacja o koszcie transportu Towaru jest wyspecyfikowana w ofercie.

4. Ceny podawane Kupującemu obowiązują zgodnie z terminem ważności oferty.

5. Ceny będą podawane w walucie obcej lub w PLN.

6. Jeżeli cena w ofercie, na fakturze proforma i potwierdzeniu zamówienia będzie podana w walucie obcej, a Kupujący nie zażąda zmiany waluty na PLN, wówczas Kupujący zobowiązuje się do uregulowania swojego zobowiązania w walucie obcej. Cena na fakturze sprzedaży będzie podana również w walucie obcej, z wyjątkiem należności podatkowych, które będą określone w sposób zgodny z przepisami podatkowymi.

7. Jeżeli cena w ofercie i potwierdzeniu zamówienia będzie podana w walucie obcej, a Kupujący zażąda, aby cena została przedstawiona w PLN, wówczas cena w walucie obcej będzie równowartością PLN, na podstawie przeliczenia wartości PLN pokursie sprzedaży ustalanym przez bank ING z dnia zawarcia Umowy. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązuje się do uregulowania swojego zobowiązania w PLN. Cena na faktura sprzedaży będzie podana również w PLN.

8. W przypadku realizowania płatności zaliczek, wpłata powinna być zrealizowana przez Kupującego w terminie wskazanym na fakturze proforma.

9. Każdą płatność uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

10. Numer rachunku bankowego Sprzedającego będzie wyspecyfikowany na fakturze proforma.

11. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem zaliczki lub całości kwoty za Towar lub Usługę, Sprzedający może odstąpić od Umowy lub realizacja zamówienia ulegnie wydłużeniu co najmniej o termin opóźnienia Kupującego z uregulowaniem zaliczki lub całości kwoty za Towar lub Usługę, co nie wyłącza innych uprawnień Sprzedającego, w szczególności Kupujący może zostać obciążony kosztami (w tym kosztami odszkodowań), które Sprzedający zmuszony będzie ponieść w związku z nie dokonaniem przez Kupującego w/w zapłaty w terminie.

12. W przypadku opóźnienia płatności zaliczki w walucie obcej, ze względu na różnice kursowe, Sprzedający ponadto może wystawić Kupującemu nowy dokument faktura proforma, zgodnie z którym Kupujący wpłaci zaliczkę zgodnie z wartością nowego dokumentu proforma (o ile jeszcze nie dokonał płatności) lub ureguluje brakujące różnice kursowe.

13. W przypadku opóźnień wpłat zaliczek, Sprzedający zastrzega, możliwość wystąpienia problemów z dostępnością Towaru lub opóźnień w dostawie, a także rezerwacją terminu wykonania Usługi.

14. W przypadku realizowania wpłat na podstawie faktury sprzedaży, wpłata powinna być zrealizowana w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego odsetkami w ustawowej wysokości, a także nie przyjmować kolejnych zamówień Kupującego do realizacji, do momentu uregulowania zobowiązań.

15. Zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie, nie wstrzymuje obowiązku Kupującego terminowego uregulowania wszelkich należności wobec Sprzedającego, nie wstrzymuje również biegu terminu płatności.

16. W przypadku, gdy Kupujący nie uregulował w całości płatności wynikających ze złożonego zamówienia/Umowy Sprzedający jest OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 5 uprawniony do odmowy przyjęcia reklamacji lub wstrzymania jej rozpatrzenia do czasu uregulowania w całości płatności wynikających z zamówienia/Umowy.

17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich Towarów i Usług, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych Towarów i Usług, dodawania i wycofywania Towarów i Usług z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Kupującego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

5. Dostawa towaru

1. Dostawa Towaru będzie realizowana zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie i/lub potwierdzeniu zamówienia lub z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Stronami.

2. Dostawy mogą odbywać się partiami.

3. Dostarczane Towary będą zapakowane w odpowiedni sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem w transporcie.

4. Przybliżony termin dostawy Towaru będzie wskazany w Ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

5. Dokładny termin dostawy Towaru będzie podany Klientowi podczas realizacji dostawy przez Sprzedającego.

6. Dostawa będzie realizowana w miejsce wskazane przez Kupującego w Umowie lub w wyniku indywidualnych ustaleń. W przypadku zmiany miejsca dostawy, Kupujący pokryje wszelkie koszty wynikające ze zmian adresu dostawy, włącznie z kosztami ubezpieczenia, zabezpieczenia, transportu, ewentualnego pakowania, przechowywania, czy kosztów rozładunku Towaru.

7. W przypadku, gdy zamówiony Towar dotrze na miejsce dostawy, a Kupujący go nie odbierze, Towar na ryzyko Kupującego zostanie przetransportowany do magazynu Sprzedającego, a Sprzedający obciąży Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z nieprzyjęcia Towaru przez Kupującego włącznie z wynajęciem magazynu, transportem do magazynu, kosztami ubezpieczenia, zabezpieczenia, ewentualnego pakowania, czy kosztów rozładunku Towaru, przy czym, maksymalny okres przechowywania Towaru w magazynie to 7 dni, następnie Sprzedający może odstąpić od Umowy bez zwrotu zaliczek i innych dodatkowych wpłat.

8. Kupujący jest zobowiązany zapewnić rozładunek Towaru w miejscu dostawy i pokryć jego koszt.

9. Kupujący potwierdzi odbiór dostawy Towaru od Przewoźnika poprzez podpisanie dokumentu przewozowego CMR.

10. Przed podpisaniem dokumentu CMR Kupujący zobowiązuje się do dokonania oględzin Towaru przy udziale Przewoźnika.

11. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Kupujący podpisze dokument przewozowy CMR oraz sporządzi i podpisze protokół szkody, który zostanie podpisany również przez Przewoźnika z wyszczególnieniem odnotowanych wad i/lub usterek.

12. Kupujący może zrezygnować z dokonywania oględzin dostarczonego Towaru, jednak jest zobowiązany do podpisania dokumentu CMR.

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie Towaru w transporcie w przypadku gdy Kupujący nie dokona oględzin i nie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 6 spisze protokołu szkody, w którym odnotuje zauważone wady i/lub usterki.

14. Podpisany dokument CMR stanowi potwierdzenie dostarczenia Towaru, a tym samym data na dokumencie CMR stanowi datę dostawy.

15. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą przyjęcia Towaru przez Kupującemu od Przewoźnika – w momencie podpisania dokumentu CMR.

16. Sprzedający zastrzega sobie własność Towaru do momentu uregulowania całkowitej zapłaty przez Kupującego.

6. Gwarancja jakości, rękojmi za wady i odpowiedzialność sprzedającego

1. Sprzedający lub Producent Towaru może udzielić Kupującemu gwarancji na okres, w zakresie i na zasadach określonych w złożonym oświadczeniu gwarancyjnym, które jest wydawane wraz z fakturą.

2. Odpowiedzialność za posiadanie przez Towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego Towaru do pożądanych przez Kupującego celów ponosi Sprzedający tylko i wyłącznie w przypadku gdy, udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Towar posiada określone cechy, lub że jest przydatny do określonych celów.

3. W oświadczeniu gwarancyjnym określony jest termin gwarancji sprzedanego Towaru lub części sprzedanego Towaru.

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

5. Jeżeli oświadczenie gwarancyjne nie zostanie wydane Kupującemu wraz z fakturą, oznacza to, że sprzedany Towar nie jest objęty gwarancją.

6. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi, chyba że Strony w formie pisemnej postanowiły inaczej, co dotyczy Umów zawartych w oparciu o niniejsze OWS.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Towar (w tym przez produkt niebezpieczny) lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Sprzedający nie odpowiada wobec osób trzecich występujących przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi mieć związek ze sprzedanymi Kupującemu przez Sprzedającego Towarami, lub do których wytworzenia Kupujący użył Towarów Sprzedającego.

9. Sprzedający nie odpowiada za nie przeszkolenie pracowników Kupującego przez Kupującego w zakresie obsługi i użytkowania Towaru, działania osób trzecich, nieprawidłowe stosowanie lub użycie niezgodne z przeznaczeniem sprzedanego Towaru.

10. Sprzedający nie odpowiada za nie zapoznanie się Kupującego z instrukcją obsługi lub kartą charakterystyki Towaru, w wyniku czego doszło do uszkodzenia Towaru, materiałów, narzędzi Kupującego lub wystąpienia jakichkolwiek strat finansowych, materialnych, czy uszczerbku na zdrowiu lub śmierci Sprzedającego lub pracowników Sprzedającego.

11. Odpowiedzialność Sprzedającego bez względu na przyczynę i podstawy prawne ogranicza się wyłącznie do wartości Towaru lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 7 Usługi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Kupującego i straty osób trzecich.

7. Warunki świadczenia usług

1. Kupujący zgłasza zapotrzebowanie wykonania Usługi wysyłając formularz zgłoszenia serwisowego, który jest dostępny na stronie www.jetpol.pl i przesyłając na adres e-mail: jetpol@jetpol.pl

2. Termin wykonania Usługi oraz jej koszt zostanie określony pisemnie w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie Usługi, w przygotowanej przez Kupującego ofercie.

3. Kupujący akceptując warunki oferty, składa zamówienie.

4. Złożenie zamówienia stanowi zobowiązanie Kupującego do:

a) zapłaty za wykonanie Usługi, której składowe mogą stanowić: materiały eksploatacyjne, dojazd pracowników Sprzedającego, koszt robocizny – przedstawiony w stawce godzinowej i zależny od liczby godzin pracownika Sprzedającego, który spędził na wykonaniu usługi

b) umożliwienie pracownikowi Sprzedającego wykonanie zleconej usługi, poprzez udostępnienie urządzenia, zapewnienie odpowiednich warunków (spełniających wymagania producenta tj. temperatura, wilgotność, zasilanie, kubatura pomieszczenia lub inne wymagane przez producenta) w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie

c) zapewnienie odpowiedniego oświetlenia pozwalającego na wykonanie Usługi

d) zapewnienie obecności pracownika Kupującego przez cały okres wykonywania Usługi, upoważnionego do podpisania protokołu wykonania Usługi i obsługi urządzenia, którego zgłoszenie dotyczy.

5. Wszelkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne wykorzystywane przez Sprzedającego celem wykonania Usługi będą rozliczane wg cenników Sprzedającego lub wg indywidualnych ustaleń. Płatność za części będzie rozliczana tylko i wyłącznie na zasadach przedpłaty dokonanej przez Kupującego przed wykonaniem Usługi.

6. Płatności za wykonanie Usług będą rozliczane na zasadach przedpłaty lub po wcześniejszym ustaleniu w ramach faktury, wystawionej na podstawie potwierdzenia wykonania Usługi – potwierdzenia serwisowego.

7. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Usługi oraz sprawdzenia Urządzenia pod kątem jego sprawności oraz prawidłowości działania. Dokonany w ten sposób odbiór wiąże Klienta, a podpisany bez zastrzeżeń protokół serwisowy potwierdza prawidłowość wykonania usługi. Brak jakichkolwiek zastrzeżeń w protokole serwisowym oznacza prawidłowe wykonanie Umowy.

8. Brak podpisu protokołu serwisowego Kupującego stanowi bezwarunkową akceptację wykonanej Usługi. W przypadku braku akceptacji lub uwag do wykonanej Usługi, protokół należy podpisać z uwagami.

9. Kupujący jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas wykonania i po wykonaniu usługi.

10. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych Usług lub zastosowania materiałów eksploatacyjnych/ części, podczas wykonywania Usługi na podstawie zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i po uzyskaniu jego zgody na pokrycie dodatkowych kosztów lub otrzymaniu przedpłaty, przystąpi do dodatkowych prac, lub zastosuje OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 8 dodatkowe materiały eksploatacyjne/części. W przypadku, gdy pracownik Sprzedającego nie będzie miał odpowiednich części, ustalony zostanie dodatkowy termin wykonania Usługi, której koszt, zgodnie z niniejszym paragrafem pokryje Kupujący. W przypadku posiadania przez serwis Sprzedającego wszystkich potrzebnych części, płatność za dodatkowe części odbędzie się gotówką lub przelewem przed przystąpieniem do prac.

11. W przypadku gdy pracownik Sprzedającego stwierdzi, że wykonanie Usługi nie jest konieczne, Kupujący pokryje wszelkie koszty związane z przyjazdem pracownika Sprzedającego i koszty jego pracy wg cenników Sprzedającego lub wg indywidualnych ustaleń.

12. W przypadku wykonania Usługi polegającej na naprawie urządzenia, w tym wymianie jego wadliwej części, Sprzedający udziela 3 miesięcznej gwarancji na wymienioną część. Z gwarancji wyłączone są części eksploatacyjne takie jak: wężyki, głowice, pompy, łożyska i inne części ruchome, kasety, kartridże, filtry, dampery, zawory, itp.

13. Rękojmia za wady dotyczące naprawy jest wyłączona.

14. Kupujący może utracić uprawnienia z gwarancji na usługę wykonaną przez Sprzedającego, w poniższych przypadkach:

a) Kupujący korzysta z urządzenia, które dotyczyło Usługi, w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub przechowuje urządzenie w nieodpowiednich warunkach, w szczególności nie spełniających wymagań producenta tj. temperatury, wilgotności, zasilania, kubatury pomieszczenia lub innych wymaganych przez producenta

b) Kupujący nie stosuje zaleceń zawartych w instrukcji obsługi producenta lub zaleceń pracownika Sprzedającego

c) Kupujący stosuje niewłaściwe materiały eksploatacyjne – niezgodne z zaleceniami Sprzedającego lub Producenta

d) Kupujący zataił informacje dotyczące dodatkowych uszkodzeń lub usterek urządzenia, którego dotyczyła Usługa

e) Kupujący we własnym zakresie lub korzystając z usług osób trzecich – nieuprawnionych przez Sprzedającego, dokonywał napraw, przeróbek, lub jakichkolwiek zmian urządzenia, którego dotyczyła Usługa.

15. Obsługą gwarancyjną nie są objęte czynności konserwacyjne polegające na czyszczeniu urządzenia i jego podzespołów z kurzu, brudu, itp.

16. O dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji i udzieleniu gwarancji decyduje podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej (lub ewentualnie innej) wykonanej zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami (wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu montażowym nie należy do obowiązków pracownika Sprzedającego).

17. W przypadku stwierdzenia wady bądź usterki w wymienionej części w okresie objętym gwarancją, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Sprzedającego na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres jetpol@jetpol.pl. W takiej sytuacji pracownik Sprzedającego stawi się w ustalonym terminie i niezwłocznie przystąpi do usuwania wad (tj. nie później niż w ciągu 14 dni roboczych). Czas usuwania wad/usterek zależeć będzie od rodzaju wady/usterki, a szczególności od ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych niezbędnych do dokonania danej naprawy. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016.

8. Siła wyższa

1. Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań, a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w przypadku działania Siły Wyższej.

2. Przez pojęcie Siły Wyższej rozumie się wszystkie przypadki o niezwykłym charakterze, nieprzewidziane lub niemożliwe do uniknięcia, które zaistnieją po wejściu w życie Umowy opartej o niniejsze OWS, a które staną na przeszkodzie w realizacji zawartych w niej zobowiązań, m.in.: działania sił natury, epidemia, wojna, mobilizacja powszechna, strajki.

3. W przypadku doświadczenia Siły Wyższej, obowiązkiem Sprzedającego jest bezzwłoczne zawiadomienie Kupującego o tym fakcie, w jakiejkolwiek formie.

9. Zasady poufności

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji o warunkach zawartych Umów, a także wszelkich danych, w szczególności mających charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, uzyskanych w drodze negocjacji, składania zamówienia, oferty i/lub realizacji Umowy.

2. Wykorzystywanie danych i informacji nie jest możliwe bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.

3. Ww. obowiązek nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępnienie informacji na żądanie sądu, lub innych organów w zakresie przewidzianym prawem.

4. Dostarczane Kupującemu i potencjalnemu Kupującemu oferty, dokumenty ofertowe, rysunki, zdjęcia itp. podlegają ochronie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach. Stanowią one własność Sprzedającego i nie mogą zostać udostępnione bez pisemnego zezwolenia Sprzedającego osobom trzecim, chyba, że zostały przeznaczone na cele reklamowe lub możliwość taka wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10. Postanowienia końcowe

1. W przypadku wystąpienia czynników takich jak: zakłócenia w funkcjonowaniu transportu, rewizje, kontrole Towaru na granicy, czy inne przypadki przewidziane, a niemożliwe do uniknięcia, Sprzedający będzie zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji swoich zobowiązań, a także za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności do opracowań o charakterze opiniodawczym, schematów, prezentacji oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Kupującemu przy zawieraniu Umów objętych niniejszym OWS.

3. Treści zawarte w materiałach Sprzedającego tj. katalogach, cennikach, stronie internetowej, portalach społecznościach, prasie, prospektach, czy katalogach mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce, schematy i rysunki załączone do oferty przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie charakter materiałów poglądowych. Treści i materiały nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one wyłącznie zachęcenie do zapoznania się z asortymentem i składania zamówień.

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o każdorazowej zmianie swojego adresu korespondencyjnego. Brak wskazanego zawiadomienia powoduje, OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG JETPOL.PL S.C. OBOWIĄZUJE OD 1.08.2016 10 iż wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres Strony, będzie uznana za skutecznie doręczoną.

5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Stron winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, chyba, że Umowa zezwala na dokonanie czynności w innej formie. Zawiadomienia, oświadczenia oraz zgłoszenia dokonane w innej formie są nieważne.

6. Wszelkie spory dotyczące Umowy, strony będą rozwiązywać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym dla sporów jest sąd według siedziby Sprzedawcy.

7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym OWS, ani w Umowie z Kupującym podlegają aktualnie obowiązującym przepisom prawa polskiego.

8. Tytuły poszczególnych podpunktów OWS są umowne i wprowadzone wyłącznie dla uporządkowania tekstu, zatem nie mają znaczenia prawnego i nie można interpretować OWS na ich podstawie.

9. Kupujący zezwala na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia i Umowy, w tym wystawiania faktur, realizacji transportu maszyn i mediów, świadczenia usług – dojazdu do Kupującego, oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, w szczególności prowadzenia statystyki handlowej oraz marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

10. Kupujący zezwala na przesłanie jego danych do banku w przypadku chęci otrzymania oferty leasingowej od banku, z który

Top